website maker

Príď sa zabaviť 21. februára
na Strojnícku fakultu aj ty!

Pozývame ťa na
Deň otvorených dverí,
tímovú súťaž Grand Prix
a Finále XII. ročníka Strojárskej olympiády
Čaká ťa skvelý programzaujímavé ceny
Pozri si infobrožúru!

Mobirise

Niečo o súťaži...

Strojárska olympiáda je skvelá príležitosť ukázať čo v tebe drieme – strojár!


Štart XII. ročníka súťaže: 1. 12. 2018 
Zaslanie Abstraktu (stručný popis projektu cca 200 slov): do 1. 2. 2019 
Zaslanie finálneho príspevku (.pdf) do 11. 2. 2019 
Finále súťaže zároveň s DOD: 21. 2. 2019

Môžeš sa zapojiť do súťaží a overiť si svoje vedomosti, získať zaujímavé ceny a nové skúsenosti na pôde najlepšej technickej vysokej školy. Bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber tvojho ďalšieho smerovania v živote. 
A v neposlednom rade aj zaujímavé finančné ohodnotenie pre seba a pre svoju strednú školu, čo tiež nie je na zahodenie 😊
Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....
A preto neváhaj, či už si z gymnázia, SPŠ alebo SOŠ a prihlás sa ešte dnes!

Rozvíjajúci sa strojársky priemysel na Slovensku pociťuje nedostatok pracovných síl v oblasti technicky vzdelanej mládeže, čo zabezpečuje mladým ľuďom dobrú perspektívu v ich uplatnení v zamestnaní.
Jedným z cieľov súťaže "Strojárska olympiáda" je propagovať technické vzdelanie strojárskeho charakteru a Strojnícku fakultu STU v Bratislave prostredníctvom vedomostných súťaží. Chce poskytnúť študentom gymnázií, stredných škôl a učilísť s maturitou základné informácie o Strojníckej fakulte STU v Bratislave, podnietiť záujem študentov o problematiku strojníctva formou zábavných vedomostných súťaží.
Hlavným dôvodom organizácie "olympiády" je osloviť čo najväčší počet študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym charakterom ako aj osloviť Vás, pedagógov stredných škôl, ktorí budete nápomocní pri rozhodovaní o výbere vysokej školy a aj týmto spôsobom rozšíriť počet technicky zdatnej mládeže.
Motiváciou pre zapojenie študentov a škôl do súťaže je aj finančná odmena určená nielen pre víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú. Z každej školy sa môže zapojiť ľubovoľný počet študentov.

Všetky zaslané práce posúdia odborní garanti pre jednotlivé oblasti a vyhodnotia najlepšie zo zaslaných prác. Autori najlepších prác budú pozvaní do finále súťaže, na Strojnícku fakultu STU, kde budú mať možnosť obhajobou svojej práce zabojovať o skvelé umiestnenie a finančnú odmenu pre seba, aj pre svoju školu. Vo finále súťaže na základe kvality práce a jej prezentácie každá odborná komisia určí víťazov. Členov komisie budú tvoriť vysokoškolskí učitelia a odborníci v danej oblasti z praxe.
Vo finále súťaže sa prihliada na kvalitu vypracovania práce a na jej prezentáciu, alebo na prezentáciu vlastných dosiahnutých výsledkov.
Znamená to, že všetci finalisti bojujú vo finále za rovnakých podmienok, všetci začínajú z rovnakej štartovacej čiary
a je na nich, aby prezentáciou svojej práce presvedčili komisiu. Hodnotí sa kvalita nápadu, úroveň prezentácie, myšlienka, inovatívnosť ... Prezentácia vlastných modelov alebo výkresov je taktiež veľmi vítaná.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže – 21, 2, 2019 – bude spojené so spoločenským a kultúrnym programom za účasti vedenia Strojníckej fakulty STU, vrcholových manažérov slovenských podnikov a samozrejme žiakov a zástupcov stredných škôl. 

Pravidlá súťaže:

 1. Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2018/2019 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
 2. Súťaž sa začína 1.12.2018 a trvá do 21.2.2019. Súťaže sa nemôžu zúčastniť organizátori súťaže ani ich rodinní príslušníci.
 3. Prijaté práce budú posudzované a rozdeľované do kategórií na základe rozhodnutia komisie a do 5.2.2019 bude spätne zaslané rozhodnutie o prípadnom postupe do finále. 
 4. Vo finále súťaže, ktoré sa bude konať 21.2.2019 v priestoroch Strojníckej fakulty STU v Bratislave, budú študenti prezentovať svoje práce a na základe kvality ich vypracovania a odprezentovania, odborná komisia určí víťazov v každej súťažnej kategórií. Znamená to, že všetci finalisti bojujú vo finále za rovnakých podmienok, všetci začínajú z rovnakej štartovacej čiary.
 5. Členov komisie budú tvoriť vysokoškolskí profesori a odborníci z praxe v danej oblasti. Vítané sú aj praktické ukážky, prezentácie funkčných prototypov, výrobkov, simulácií ...
 6. Komisia vyhodnocujúca poradie súťažiacich má právo neudeliť prvú cenu v danej kategórii, ale udeliť dve druhé miesta.
 7. Účasť študentov v súťaži je bezplatná, nie je viazaná na podanie prihlášky na štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Oprávnenosť výhry súťažiaceho je viazaná len na podmienku uvedenú v bode 1. týchto pravidiel.
 8. Rozhodnutie komisie vo finále súťaže je konečné, nie je možné sa proti nemu odvolať.


 9. Víťazi súťaže získajú finančnú odmenu nasledovne:

  • 1. miesto - 300 € pre študenta a 300€ pre školu 

  • 2. miesto - 200 € pre študenta a 200 € pre školu 

  • 3. miesto - 100 € pre študenta a 100 € pre školu 

  Z jednej školy môže byť odmenených aj viac študentov. Finančný dar pre ich školu sa v tomto prípade znásobuje
 10. Všetci finalisti, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojníckej fakulte STU bez prijímacích skúšok a bez úhrady poplatku za prijímaciu skúšku. Ak sa do finále dostane študent nižšieho ročníka, ponuka prijatia bez prijímacích skúšok a bez zaplatenia poplatku bude platná aj v roku jeho nástupu na SjF STU

Doporučené súťažné okruhy:

 • Automobilový priemysel
  - alternatívne pohony a netradičné zdroje energií  
  - autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)  
  - inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov
  - progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy) 

 • Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika  
  - automatizácia výrobných procesov v priemysle
  - programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel
  - použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security)
  - priemysel 4.0
  - mechatronika
  - robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)

 • Energetika a životné prostredie 
  - obnoviteľné zdroje energie
  - spaľovacie systémy
  - turbíny, energetické zariadenia
  - premena energie
  - ochrana životného prostredia
  - recyklácia
  - environmentálne technológie

 • Konštruovanie a aplikovaná mechanika
  - generatívne konštruovanie 
  - pevnostná analýza a optimalizácia
  - konštrukcia strojov a zariadení
  - priemyselný dizajn
  - strojárska metrológia

 • Strojárske technológie a materiály 
  - reverzné inžinierstvo
  - 3D tlač, 3D scanovanie
  - Technológie obrábania a tvárnenia
  - CAD/CAM systémy
  - Strojárske materiály 

 • Prijaté práce budú posudzované a rozdeľované do kategórií na základe rozhodnutia komisie a do 5 .2. 2019 bude spätne zaslané rozhodnutie o prípadnom postupe do finále. 

Deň otvorených dverí

Zaujímaš sa o novinky? Naše inovované laboratóriá čakajú 21. 2. 2019 práve na teba!
Viac sa dozvieš v našej infobrožúre!

Grand Prix

GP - Súťaže Grand Prix sa môžu zúčastniť 3-5 členné družstvá študentov stredných škôl. Počas súťaže budú súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU plniť rôzne praktické a teoretické úlohy. Úlohy pripravili jednotlivé odborné ústavy a sú prispôsobené vedomostiam a schopnostiam  stredoškolákov. Určite žiadna nuda nehrozí. Hlavným cieľom je ukázať študentom, že „aj toto je strojarina“ – nenásilnou, zábavnou, ich záujmom primeranou formou.

Koordinátorka súťaže: Dana Šišmišová, olympiada.sjf@stuba.sk
© Copyright 2018 Strojnícka fakulta STU v Bratislave - Všetky práva vyhradené / All Rights Reserved
Webadmin/creator: Denis Gerhardt